top of page

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mare medisch pedicure en een cliënt waarop Mare medisch pedicure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


2. Inspanningen
Mare medisch pedicure zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mare medisch pedicure zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Mare medisch pedicure melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Mare medisch pedicure het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen via een factuur. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Mare Pedicure de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Mare medisch pedicure moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Bij in gebreke blijven van betaling, is Mare medisch pedicure genoodzaakt na de verlooptijd van factuur en aanmaning het ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.


4. Betaling
Mare medisch pedicure vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant, per pin of mobiel bankieren te voldoen.


5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling Mare medisch pedicure van alle gegevens, waarvan Mare medisch pedicure aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Mare medisch pedicure vermeldt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart, en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Mare medisch pedicure zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 

6. Geheimhouding
Mare medisch pedicure  is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Mare medisch pedicure verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 

7. Aansprakelijkheid
Mare medisch pedicure is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mare medisch pedicure is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Mare medisch pedicure is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
 

8. Beschadiging & diefstal
Mare medisch pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Mare medisch pedicure meldt diefstal altijd bij de politie.
 

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan

Mare medisch pedicure. Mare medisch pedicure moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Mare medisch pedicure de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
 

10. Garantie
Mare medisch pedicure geeft de cliënt garantie van één week (7 dagen) op de verrichte behandeling en twee weken (14 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:
•    De cliënt andere producten dan de door Mare medisch pedicure geadviseerde heeft       

      gebruikt.
•    De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft 

      opgevolgd.
•    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Mare medisch pedicure het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Mare medisch pedicure en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Versie mei 2018

bottom of page